โครงการศึกษาดูงานของคณะอาจารย์ อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการธุรกิจห้องอาหาร

วันที่ 12/02/2019แหล่งที่มาภาพข่าวและเนื้อหาโดย PNOC Team เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แพลตตินั่ม โอเชี่ยน จำกัด ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช นำคณะฯ เข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการธุรกิจห้องอาหาร ธรรมเนียมวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตกและมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาปฏิบัติการห้องอาหาร สอนโดยอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ พร้อมด้วยอาจารย์กัญญานัส แก้วรักษา อาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติ และการศึกษาดูงานจากสถานประกอบการ เพื่อใช้แนวทางในการเปิดร้านอาหารของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการทำงานเป็นทีม การวางแผน การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารได้ดียิ่งขึ้น