โควิด-19 ไวรัสเปลี่ยนโลก

วันที่ 20/06/2020แหล่งที่มาภาพข่าวและเนื้อหาโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดทำบทความ โควิด-19 ไวรัสเปลี่ยนโลกที่รวบรวมข้อมูลบทวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ และผลกระทบของไวรัส โควิด-19 ในมิติต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชน จึงขอส่งให้หน่วยงานท่านเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในสังกัด ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเพื่อพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ต่อไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่